Lover og regler

Ordensregler Breidablikk Borettslag

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.


Revidert juni 2018

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold. Hver enkelt borettshaver kan bidra til å skape hygge og trivsel ved at boligene og utearealet brukes slik at det ikke sjenerer andre. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler - derfor er disse
Viktige bestemmelser 
- Boligens indre vedlikehold påhviler borettshaveren selv, jfr. Vedtektene, pkt. 5-1.
I leilighetenes vegger og tak ligger det ledninger og rør som kan skades ved av bruk bor eller skruer. Hvis du ikke er sikker må du spørre styret før du gjør slike inngrep. Borettslagets styre vil vite når det skal gjøres arbeid som berører tak og våtrom, (bad/vaskerom). Renovering av våtrom må utføres av autoriserte fagfolk.

- Bygningene er fullverdiforsikret mot brann- og vannskader. Kontakt styret umiddelbart hvis du har en erstatningsmessig skade i din leilighet.

- Dugnad: Borettshaveren skal være med å holde felles hageareal i orden. Dette skjer bl.a. ved oppsatte dugnader. Se informasjon fra styret før hver dugnad.

- I alle leiligheter er det montert en hjemmesentral for TV, Internett og IP telefoni, samt en egen dekoder for TV. Utstyret eies av leverandør av tjenestene (pr. 2018 Viken Fiber), og følger leiligheten ved salg. Hjemmesentralen må ikke flyttes på (kontakt leverandør).
Grunnpakken med TV-kanaler og ”lav” internett betales av borettslaget (utgiften ligger i felleskostnadene). Beboer kan mot et kostnadstillegg oppgradere TV-tilbudet, for eksempel til muligheter for opptak (”PVR”), og/eller flere TV-kanaler, og økt hastighet på Internett.

- Grilling: Det er kun tillatt med gass- eller elektrisk grill på terrassene.
Det er ikke lov å fyre med åpen varme på terrassen.

- Oppslagstavler: Det er to oppslagstavler utendørs (v/miljøstasjonene). I tillegg er det en oppslagstavle i hver oppgang, som brukes av styret og oppgangens tillitsvalgt.


- ”Vaktmester”-oppgaver: Da borettslaget ikke har egen vaktmester, bør man velge en ordensmann, og la oppgavene gå på omgang i oppgangen. Øvrige saker tas opp med styret.

Framleie/bruksoverlating 
- kan ikke skje uten samtykke fra styret i borettslaget. jfr. Vedtektene, pkt. 4-2.


Vedlikehold av treverk
- Treverk på fasadevegger/boder og levegger skal ikke beises. Dette treverket er Royal fra Marnar Bruk. 
- Etter noen år bør vi vurdere å olje treverket med olje som Marnar Bruk anbefaler. Dette initieres av styret.

Terrassene
- Terrassene må holdes i orden, og rengjøres mellom hellene. Benytt aldri spisse gjenstander, da det ligger en membran under hellene. Hvis det går hull på den vil det bli vannlekkasje og skader kan oppstå.

- For renhold av terrasseheller disponerer borettslaget høytrykks-spyler med terrassevasker, til utlån.

- Det er også viktig å holde slukene på terrassen åpne. Det gjøres ved å løfte opp aluminiums helle/lokk. I sluket er det montert en sil som er satt ned i sluket. Silen rengjøres og man setter vannslangen ned i sluket og spyler inn godt med vann og ser at vannet går unna. Sett tilbake silen i sluket og legg hella/lokket på plass.
Dette gjøres minst en gang pr. år.

Annet påkrevet vedlikehold på terrassene meldes til styret.
Planter på terrassen skal ikke kunne sjenere naboer. Høyde, ca. 1 meter.

Terrassemarkiser / Markiser
Ved montering av ny markise, må man søke styret. Det skal være gråtoner i markiser som blir innkjøpt når gamle blir byttet ut.


Boder og andre innretninger på terrasse
- Det må søkes styret om godkjenning for å sette opp bod på terrassen. Etter 2015 skal alle bodene se like ut og det er 2 størrelser å velge i.
- Det er ikke tillatt å montere stikkontakter i utebodene, som er tilkoblet felles EL anlegg 
- Stålwire på sokkel til rekkverk på terrassen, må ikke fjernes.
- Permanente partytelt/paviljong er ikke tillatt. Det samme gjelder boblebad og andre dominerende installasjoner. Montering av varmepumpe og lignende skal godkjennes av Styret (skriftlig søknad).
Styret skal være med på plassering av disse.

Paraplytørkestativer er ikke tillatt montert på terrassene

Oppganger - diverse
- De fleste leilighetene i borettslaget har inngang gjennom en felles oppgang. Innkjøp av utsmykning i trappeavsatsene avtales og bekostes av beboerne.

- Hver oppgang (består av 8 leiligheter med samme adresse) har en tillitsvalgt, som er beboernes felles kontaktperson mot Styret. 
Denne funksjonen skal velges blant beboerne i oppgangen. Det foreligger liste over aktuelle eller mulige oppgaver for tillitsvalgt.

- Beboere i leiligheter med egen inngang kan ved behov kontakte nærmeste tillitsvalgt, eller et styremedlem direkte.

- I oppgangene er det lys som tenner automatisk ved bevegelse, og slukker etter noen minutter fra oppgangen er tom for folk.

Nøkler 
- Alle skal motta 3 stk. nøkler v/overtakelse av leilighet. Skal man ha flere, gjør man som før: Får rekvisisjon på PBBL. I tillegg har styret via Falck tilgang til en såkalt general-nøkkel, som i nødsfall kan brukes på alle dørlåser i borettslaget, inklusiv alle leiligheter. Kontakt styret hvis du trenger hjelp med å låse opp egen dør. Ved bruk av generalnøkkel, blir andelseier belastet med kostnadene.

- Det skal være navneskilt på alle dører, slik at styrets medlemmer, bud, håndverkere eller andre besøkende kan finne fram.

- Trapper rengjøres minst en gang i uka, eller så ofte det er nødvendig. Man lager vaskelister, som tillitsvalgt i oppgangen er ansvarlig for. Beboerne i oppgangen kan i fellesskap bli enig om andre ordninger (f.eks. bortsetting av jobben, mot spleising av utgifter).


Ventilasjon/brannsikkerhet
- I oppgangene er det et felles ventilasjonssystem, med avtrekk fra hver leilighet til felles kanaler opp over tak. For at dette skal virke som forutsatt er det viktig at alle ventiler står åpne, og at viften i boden er rengjort med jevne mellomrom. Kontakt ventilasjonsfirma hvis viften må skiftes.
NB: Viften skal aldri slås helt av!

- Alle leiligheter skal ha et 6 kg brannslukningsapparat, som er klar til bruk. Det er beboers ansvar at apparatet kontrolleres regelmessig, og vendes opp/ned en gang pr. år slik at pulveret ikke klumper seg. Etter 10 år skal apparatet leveres inn til service hos autorisert verksted (for eksempel Brann & Sikringservice), eller byttes. Kostnader til nytt pulverapparat dekkes av borettslaget.

- I alle oppganger er det montert brannslange, som bør testes hvert år.


Avfall
- Avfall legges i søppeldunker i miljøstasjon. Papp/papiravfall legges i egne grønne dunker.
- Matavfall i GRØNN POSE, plast i BLÅ pose og restavfall i vrengt bærepose eller hvit pose. Disse legges i sort avfallsdunk.
- Les sorteringsguiden fra kommunen. I de sorte avfallsdunkene skal det kun legges de tre type poser, ikke noe annet. Glass/flasker og metallemballasje skal leveres på returpunktene.

- Alt annet skal bringes til kommunens og Fretex’s/ deponier. Elektrisk avfall til elektrisk forretning. Større gjenstander må vente til containere er satt ut under dugnaden vår og høst.

- Legg ikke ut mat til fuglene, det trekker rotter, mus og maur til husene.


Husdyrhold
- Husdyrhold er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra styret i borettslaget.

- Styret kan samtykke i at brukeren av boligen kan holde husdyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen, ref. ”Lov om burettslag”, og diverse rettsavgjørelser om temaet.

- Katter som går løs kan fort bli en ulempe for naboer. Eiere av slike husdyr har et spesielt ansvar.


Bilkjøring og parkering
- Veien ”Utsikten” er en privat veg, og det er borettslagets styre som bestemmer hva som er tillatt, og håndhever dette. Det er delvis parkering forbudt langs Utsikten, med unntak for enkelte merkede plasser med leilighetsnummer, og mellom markerte hvite markeringsfelt. 
- Det er forbud å parkere på møteplassene.
- I Utsikten er det kun tillatt å stå parkert med Bobil / henger i maks 48 timer

- Hver andelseier har sin egen faste parkeringsplass i parkeringshus med bolignummer montert på veggen. Eventuell bil nr. 2 settes på taket av parkeringshuset, plasser som ellers er forbeholdt gjester.

- Garasjeportene, og døren på baksiden, åpnes med et nøkkelkort, med kode. Dersom det ikke fulgte med ved kjøp av leiligheten, eller du trenger flere, kan kort kjøpes hos styret.. 
Portene kan også åpnes med en fjernkontroll (kjøpes hos styret.)

- Lyset i garasjen tennes og slukkes (etter noen minutter) automatisk.

- Beboerne er selv ansvarlig for at den tildelte plassen i parkeringshuset holdes ryddig.

- På garasjetaket er det en egen vaskeplass for bil, med uttak for kaldt vann, og strøm.

- Breidablikk Borettslag gir i løpet av høsten 2018 alle plasser i parkeringshuset tilgang til lading av el-bil.


- Borettslaget har avtale med brøytefirma, som rydder snø i gatene og på parkeringsplassene samt strør sand og feier, ved behov.


Ro og orden
- Beboerne må vise gjensidig hensynsfullhet. Naboer må ikke forstyrre hverandre med unødig bråk, og vise særlig hensyn mellom kl. 23.00 og 06.00.

- Radio, TV og musikkanlegg skal brukes hensynsfullt og avdempet.

- Gi beskjed til naboene dersom det antas å bli unødig støy i en periode.


Brudd på ordensreglene
- Klager ved brudd på ordensreglene må meldes styret skriftlig.