Lover og regler

Verdt å vite

Til alle beboere i Breidablikk Borettslag


Innhold:

Generelt om Breidablikk Borettslag

Borettslaget har adresse Utsikten og består av 5 blokker med 87 leiligheter. Det er ett felles parkeringshus og en lekeplass. De fleste bor i felles oppganger, men 7 leiligheter har egen inngang.

Borettslaget er bygd i perioden 1980-82 i et tidligere sandtak. Konstruksjonene er solide og utbedres fortløpende ved behov.

Borettslaget er en selvstendig økonomisk enhet som ledes av et styre valgt på den årlige generalforsamlingen. Styret fastsetter leilighetenes felleskostnader (husleien) gjennom årlige budsjetter. Se for øvrig Vedtektene for borettslaget.

Status på bygningsmassen og de seneste utbedringene

I 2016 ble hele bygningsmassen totalrenovert utvendig. Blant annet ble terrasser, isolasjon, vegger, vinduer og dører ble byttet.

Fellesoppganger er planlagt utbedret fra høsten 2019 og sluttført i 2020.

 

Beboers ansvar for vedlikehold

Renhold av terrassehellene og sluk bør gjøres hvert år. Borettslaget har høytrykkspyler med terrassevasker til utlån. Kontakt styret ved behov for lån.

Slukene ligger under metallplaten. Løft denne opp, rengjør silen og sett vannslangen ned i sluket i par minutter.

Ifølge Vedtektene er boligens indre vedlikehold borettshavers ansvar. I tillegg til vegger, dører, gulv og tak omfatter dette også monterte installasjoner, unntatt det som ligger i de bærende konstruksjoner (dvs. strømkabler, ventilasjonskanaler, vannrør og kloakk). Kjøkkeninnredning, ventilasjonsvifte, dørlås, klosett og baderomsinnredning er således beboers ansvar.

 

Navneskilt på dørene

Det skal være navneskilt på alle dører, slik at styrets medlemmer, bud, håndverkere
eller andre besøkende kan finne fram.

Nøkler

Alle andelseiere har fått minst en system-nøkkel ved kjøp av leiligheten. Nøkkelen går til egen leilighet og til oppgangsdørene i egen blokk. Du kan bestille flere nøkler til leiligheten ved å hente rekvisisjon hos PBBL i Jernbanegaten. rekvisisjonen er gyldig hos Brann & Sikringsservice på Vallermyrveien.

Vi har avtale med Falck om oppbevaring av general-nøkkel også der. Dersom du har mistet nøkkelen, må du via et styremedlem kontakte Falck i Porsgrunn. De vil rykke ut og låse
opp. Regning for slik utrykning vil bli sendt til borettslaget, og som hovedregel belastes andelseier.

Når du er borte over lengre tid anbefaler vi at du har en reservenøkkel plassert hos en nabo eller bekjent til nødstilfeller.

 

Spør før du graver eller borer!

Det har forekommet uhell ved at beboere har skullet montere gjenstander eller kledninger på vegg eller i tak, og boret hull i vannledninger eller strømførende
ledninger.
Spør styret før du gjør inngrep i tak, vegger eller gulv. Vi har også et hendig apparat for å påvise jern og ledninger i betongvegger.

Oppganger

Hver oppgang (består av 8 leiligheter) har en tillitsvalgt, som er beboernes felles kontaktperson mot styret. Tillitsvalgte velges av beboerne i oppgangen.
Styret har utarbeidet en liste over mulige oppgaver for tillitsvalgte.
Beboere i leiligheter med egen inngang kan ved behov kontakte nærmeste tillitsvalgt, eller et styremedlem direkte.

Parkering

Beboere skal parkere på anvist plass i garasjen. På garasjetaket er det parkering for gjester, og for en bil nr. 2, pluss en reservert plass for funksjonshemmede.

Garasjeporten åpnes med et hvitt nøkkelkort, med kode. Dersom det ikke fulgte med ved kjøp av leiligheten, eller du trenger flere, kan de kjøpes for kr. 200 hos styreleder.
Portene kan også åpnes med en fjernkontroll (kjøpes hos styreleder, pris kr. 650).
Lyset i garasjen tennes og slukkes (etter ca. 5 minutter) automatisk.
Hvis du ikke har egen bil henstiller styret til at du leier ut plassen din til en annen beboer. Styret kan bistå med dette.
Beboer er ansvarlig for at den tildelte plassen i parkeringshuset holdes ryddig.

På garasjetaket er det en vaskeplass for bil, med uttak for kaldt vann og strøm. Sett sperrebukken tilbake foran plassen etter bruk.

Veien ”Utsikten” er en privat veg. Det er borettslagets styre som bestemmer hva som er tillatt. Styret har bestemt at det skal være generelt Parkering forbudt langs Utsikten, med unntak for enkelte merkede plasser med leilighetsnummer.

Snørydding/strøing/feiing

Vi har avtale med brøytefirma, som rydder snø i gate og på parkeringsplasser ved behov. Styremedlemmer kan ringe brøytemannskap direkte hvis vi vil påskynde brøyting og strøing. Gate, parkeringsplasser og garasje feies på hver vårdugnad.

Søppeltømming

Vi har 3 miljøstasjoner i borettslaget. Restavfall, matavfall og plast (sort beholder) tømmes hver onsdag. Papir (grønn beholder) tømmes hos oss hver 4. uke. Se informasjon om datoer fra Renovasjon i Grenland på rig.no
Fra april 2019 vil det bli satt ut beholder for glass og metall i tilknytning til hver miljøstasjon.

Plener, beplantninger og gjerder

Gjerdene i øvre del av Utsikten tilhører borettslagets fellesanlegg, mens plenene (med beplantning) innenfor disponeres og stelles av aktuell beboer.
Øvrige plener og beplantninger, samt lekeplassen, ryddes og stelles under dugnadene og ellers av frivillige med ledig tid og lyst.
I sommersesongen er noen engasjert til å slå alle fellesplenene regelmessig.

Velstelte grøntområder er viktig for vårt felles bo-miljø!

Viken Fibernett

I alle leiligheter er det montert en hjemmesentral for TV, Internett og IP telefon, samt en egen dekoder (Altibox) for TV. Installasjon av dette, og grunnpakken med TVkanaler betales av borettslaget (utgiften ligger i felleskostnadene). Beboer kan mot et kostnadstillegg oppgradere bredbåndshastighet og TV-tilbudet til muligheter for opptak (PVR), og/eller flere kanaler.

Ventilasjon

I oppgangene har vi et felles ventilasjonssystem med avtrekk fra hver leilighet til felles kanaler opp over tak. For at dette skal virke som forutsatt er det viktig at alle ventiler står åpne og at viften i boden er rengjort med jevne mellomrom. Kontakt ventilasjonsfirma hvis viften må skiftes. Dette bekostes av andelseier.
NB: Viften skal aldri slås helt av!

Kanalene gjennom leiligheter og oppganger vil med års mellomrom bli rengjort på borettslagets regning.

Brannsikkerhet

I BBRL skal alle leiligheter ha et 6 kg. pulverapparat, som er klar til bruk. Det er beboers ansvar at apparatet kontrolleres regelmessig, og vendes opp/ned en gang pr. år slik at pulveret ikke klumper seg. Etter 10 år skal apparatet inn til service av fagfolk, eller byttes. Kostnader til dette dekkes av borettslaget.
I alle oppganger er det montert brannslanger, som bør testes hvert år.

”Vaktmester”-oppgaver

Borettslaget har ingen vaktmester.

Dugnader

Styret tilrettelegger for 2 fellesdugnader pr. år, vår og høst. Ved hver dugnad settes det ut 3-4 konteinere, for hageavfall og annet søppel. Disse blir gjerne satt ut noe før dugnaden slik at andelseiere kan kaste større gjenstander. Vær oppmerksom på hvilken type avfall man kan kaste i disse. Dugnadene starter med en felles samling for fordeling av oppgaver, og avsluttes sosialt.
På alle dugnader vil det være noe å gjøre som passer for alle.

Ikke alle har anledning på den oppsatte dugnadsdagen, men da vil det finnes alternativer for å gjøre en innsats. Det er alltid hyggelig når en beboer ”tar seg til rette” på egen hånd med luking i beplantningene, plenslåing, snømåking eller annet.

Borettslaget disponerer en del utstyr og verktøy som brukes under dugnader og som ellers kan lånes ut til beboere for arbeid på egen plen eller terrasse (eksempel stige, plenklipper, grensaks o.a.).

Dugnader er vårt viktigste bidrag til å holde felleskostnadene nede og til å få et pent og trivelig bomiljø. Dette kommer alle til gode.

Oppslagstavler/Nettside

Det er to oppslagstavler utendørs (v/miljøstasjonene). I tillegg er det en oppslagstavle i hver oppgang, som brukes av styret og oppgangs-tillitsvalgt.

Nye beboere – ønskes velkommen

Vi har alle vært nyinnflyttere i borettslaget. For mange av oss er det et første møte med denne boformen. For noen vil det ta litt tid før en helt ser alle muligheter og begrensninger, samt forstår eget ansvar.

Styret ønsker at nye beboere opplever en god velkomst i Breidablikk Borettslag!


For Styret i BBRL